Energiatodistusten lakiuudistukset

Energiatodistusten lakiuudistukset

Energiatodistusta käytetään silloin, kun halutaan vertailla rakennusten energiatehokkuutta. Sen sisältämä tieto perustuu nimenomaan itse rakennuksen energiatehokkuuteen, ei senhetkisten asukkaiden energiankulutukseen. Lain mukaan energiatodistus vaaditaan kaikilta myytäviltä tai vuokrattavilta asunnoilta. Myös uudisrakennuksen arvioitu energiatehokkuus on osoitettava energiatodistuksella, kun rakennuslupaa haetaan. Todistus on voimassa 10 vuotta sen myöntämispäivästä tai kunnes se korvataan uudella todistuksella. Vuonna 2013 hyväksytyn energiatodistuslain uudistusten myötä vaatimukset muuttuvat. Lakimuutokset tulevat voimaan asteittain.

Energiatodistusten lakiuudistukset

Energiatodistuslain jo voimaan tulleet muutokset

1.6.2013 alkaen

Energiatodistus tarvitaan:
• uudisrakennuksille
• asuinkerrostaloille
• pientaloille, jotka otettu käyttöön vuoden 1980 jälkeen

1.7.2014 alkaen

Energiatodistus tarvitaan:
• rivitalolle, jossa on kolme asuntoa tai enemmän
• asuinrakennusryhmälle, jossa talot ovat kiinni toisissaan ja asuinhuoneistot eivät ole päällekkäin
• liike- ja toimistorakennuksille

1.7.2015 alkaen

Energiatodistus tarvitaan:
• hoitoalan rakennuksille sekä rakennuksille, joita käytetään kokoontumis- ja opetuskäytössä.

1.7.2016 alkaen

Energiatodistus tarvitaan seuraaville uudisrakennuksille, jotka ovat aiemmin olleet vaatimusten ulkopuolella: uimahalleille, jäähalleille, varastorakennuksille, liikenteen rakennuksille, moottoriajoneuvosuojille sekä puolustusvoimien rakennuksille (siinä tapauksessa, että käyttöön ei liity salassa pidettävää asiaa).

1.1.2017 alkaen

Energiatodistus tarvitaan myös jo olemassa oleville uimahalleille, jäähalleille, varastorakennuksille, liikenteen rakennuksille, moottoriajoneuvosuojille, puolustusvoimien rakennuksille (siinä tapauksessa, että rakennuksen käyttöön ei liity salassa pidettävää asiaa) ja suojelluille rakennuksille (siinä tapauksessa, että suojellun rakennuksen luonne tai ulkonäkö ei muutu vaatimuksen vuoksi siten, että sitä ei voida pitää hyväksyttävänä).

1.7.2017 alkaen

• Energiatodistus tarvitaan myös ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille eli sellaisille asuinrakennuksille, joissa asuntoja on maksimissaan kaksi.

1.1.2018 alkaen

• Asetus rakennuksen energiatodistuksesta muuttui. Muutoksen myötä mm. energiakertoimet muuttuivat.

Energiatodistuslain muutosten jälkeen todistusta ei tarvita:

• pinta-alaltaan enintään 50 neliömetrin kokoiselle rakennukselle

• loma-asunnolle (paitsi, jos asuntoa käytetään majoituselinkeinon harjoittamiseen)

• rakennukselle, joka on väliaikainen (käytetään maksimissaan kaksi vuotta)

• rakennukselle, joka on teollisuus- tai korjauskäytössä

• maatilarakennukselle, jota ei käytetä asuinrakennuksena tai tilan energiantarve on vähäinen tai rakennusta käytetään alalla, jolla noudatetaan kansallista ja alakohtaista energiatehokkuussopimusta

• rakennukselle, joka on suojattu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisella kaavalla, rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) tai sitä edeltävien säännösten mukaisella päätöksellä taikka rakennuksesta, joka sijaitsee maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaisessa maailmanperintöluetteloon hyväksytyssä kohteessa tai on viranomaisten välisessä rakennuksen suojelua koskevassa sopimuksessa kohteena, edellyttäen, että rakennuksen luonne tai ulkonäkö muuttuisi vaatimusten vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä

• kirkolle tai muulle rakennukselle, jonka omistaa uskonnollinen yhteisö siinä tapauksessa, kun rakennuksen tilat on tarkoitettu vain hartauden harjoittamista ja kokoontumista varten

• rakennukselle, jonka tarkoituksenmukainen käyttö hankaloituisi kohtuuttomasti, kun siihen sovellettaisiin säädöksiä ja määräyksiä, jotka koskevat energiatehokkuutta (tällaisia rakennuksia ovat esimerkiksi kasvihuone ja väestönsuoja)

• rakennukselle, joka on puolustushallinnon käytössä, tai sellaiselle rakennukselle, johon itseensä tai sen käyttöön liittyy salassa pidettävää tietoa

Kevennetty energiatodistusmenettely

Joissakin tapauksissa rakennukselle voidaan hankkia kevennetyn energiatodistusmenettelyn mukainen todistus. Kevennetty energiatodistusmenettely on ajankohtainen, jos rakennuksen / kiinteistön arvo on vähäinen. Tällaisia ovat tapaukset, joissa kohteen myyntihinta on alle 50 000 tai vuokra on alle 350 euroa / kuukausi. Menettelyä voidaan käyttää myös esimerkiksi silloin, kun kohteen myynti / vuokraus tapahtuu lähisukulaisten välillä.

Lähteet:

Motiva Oy: Mikä on energiatodistus?
Motiva Oy: Milloin energiatodistus tarvitaan ja milloin energiatodistusta ei tarvita?
Finlex: Laki rakennuksen energiatodistuksesta